ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ - ΚΙΟΥΡΕΛΙΩΤΗΣ Ν. - ΚΑΚΑΝΙΑΡΗ Ν. Ο.Ε.